ksistem.com


K SISTEM YAZILIM LTD.
Ana sayfa    |   Download   |   Bize yazın   |   Yardım
Barbaros hayrettin paž. bul. Okurlar sok. No:3/2 09400 KUSADASI
Tel:(256) 613 2797 Fax: (256) 613 2312
 
K.biz özellikler..
 • K.biz, açýk veritabaný ve SQL üzerine kurulmuþ yapýsý ile, esnek ve istemci/sunucu modelinde çalýþan bir ticari otomasyon ve yönetim sistemidir. Kullandýðý Interbase veri tabaný, yýllardýr stabilitesi kanýtlanmýþ gerçek bir SQL sunucudur. Çok az yönetim gerektirmesi ve otomatik kendini onarma vb. özellikleri ile yönetim giderlerini minimize etmek isteyen bir çok kuruluþ(ABD ordusu dahil) tarafýndan kullanýlmaktadýr.
 • Sistem, yerel ve uzak ofis aðlarý üzerinde rahat kullanýmý saðlayabilmek için, özel cache manager'i ile donatýlmýþtýr. Bu sayede merkez ofisteki sunucuya 56K modem ile yapýlan baðlantýlar üzerinden dahi rahatlýkla kullanýlabilir ve kullandýkça cache manager sayesinde, kullaným ve program reaksiyon hýzý artar. ISDN veya ADSL þebekelerinde ise çok daha rahat ve reaktif kullaným saðlanabilir.
 • K.biz, '98, NT, 2001, XP veya Linux üzerinde çalýþabilen Interbase 6.01 veya üzeri sunuculara baðlanabilir. Tek veya iki terminalli ortamlarda sunucu olarak '98 kullanýlabilinir. Daha fazla kullanýcý gereken sistemlerde NT veya üzeri önerilir. Ayný donaným ile, Interbase, Linux sunucu üzerinde yaklaþýk %30 daha fazla performans gösterdiði bir çok deðiþik veritabaný sunucusunda görülmüþtür.
 • Ýþ modelleri, çoðunlukla stored procedure ve trigger'lar kullanýlarak veri tabaný sunucusuna yüklenmiþ, bu sayede hem iþleyiþ hýzý hem de yeni iþ modeli deðiþikliklerine rahat adapte edilebilecek yapýya kavuþturulmuþtur.
 • K.biz program menuleri istendiði gibi organize edilebilinir, istenen yeni raporlar entegre SQL raporlama sistemi ile kolaylýkla oluþturulabilinir ve oluþturulan raporlar menülere eklenebilir.
 • Sisteme yeni modüller eklemek veya yeni özellikler eklemek çok kolaylaþtýrýlmýþ bu sayede deðiþik kuruluþlarýn deðiþen isteklerine uyabilecek ek modüller rahat ve hýzlý þekilde oluþturulup sisteme entegre edilebilmektedir.

Sistemdeki modüllerden bazýlarý;

 • Alým-satým(Fatura,Ýrsaliye,Sipariþ,Teklif vb. iþlemler)..
  Alýþ,Satýþ,Ýade, Konsinye vb. belgeler, Devir,üretimden giriþ fiþleri vb. stok fiþleri.
 • Stok yönetimi
  Stok kartlarý ve stok fiþleri. LIFO/FIFO raporlarý.,otomatik fiyat ve KDV ayarlama,stok maliyet atama iþlemleri, Lot/bin toplamlarý, seri no listeleri vb raporlarý..
 • Cari/Bankalar ve iþlemleri..
  Cari raporlar, Adat raporu,Yaþlandýrma raporlarý..
 • Finans
  Kasa,Döviz, Çek/Senet ve kredi kartý iþlemleri. Yaþlandýrma raporlarý, Aylýk kesilen çekler vb raporlar..
 • Muhasebe ve muhasebe entegrasyon sistemi,mali tablolar,beyannameler..
  Otomatik hesap planý, isten hesaplarda istenen seviyede alt hesap açýlabilir. Resmi defterler standart sürekli formlara basýlabilir, mali tablolar istenildiði gibi düzenlenebilir, 1015a, 1015s, Form01a,Form02b,Form03c,1032gec,1003muh hazýr beyanname tasarýmlarý ile, sisteme entegre beyannamelerinizi hazýrlatabilir ve bastýrabilirsiniz.
 • Lot/Bin ve seri no takibi..
  Giriþ/Çýkýþý yapýlan stoklar için Lot/Bin ve seri no takibi yapabilir. Stok kodu gereken yerlerde girilen seri nolarý kullanabilirsiniz.
 • Belge onay mekanizmasý..
  Fatura, irs. vb belgeler ile muhasebe fiþleri, üzerlerindeki tutarlar baz alýnarak belirlenmiþ kullanýcýlar tarafýndan onaylanabilir, gerekirse onaylanmamýþ belgeler basýlamaz.
 • Belge güvenlik sistemi..
  Girilen belgelere verilecek güvenlik kodlarý ile, istenen belgeler istenen kullanýcýlardan gizlenebilir ve görmeleri engellenebilir.
 • Üretim takip ve maliyet muhasebesi,kademeli üretim takibi..
  Ýstenen derinlikte ve miktarda reçete tanýmlanabilir. Reçetelerde verilen kademe kodlarý ile, üretim emirleri, üretim hangi kademede ise o kademeye kadar tüketilen hammaddeler stoklardan çekilir.
 • Dövizli çalýþma..
  Döviz modülü, yerel ve sistem para birimi olarak iki para birimi ile bütün iþlemleri takip eder. Günlük kurlarýn giriþi ve takibi bu modülde yapýlabilir.
 • OLIVETTI 6505 POS'larla tam entegre
  6505 POS sistemlerle tam entegrasyon..
 • Sharp,OL57000,OL6000,OL6010 yazarkasalarla entegrasyon
  Yazarkasalarla bilgi alýþ/veriþi
 • Barkodlu etiketleme
  Eltron,Tec,Valentin,Zebra,Facit,Datamax vb marka barkod yazýcýlar ile her türlü tasarlanabilen etiketler
 • KSistem Restoran yönetim sistemi ile tam entegre, WiFi/Pocket PC ler ile adisyon takibi ve tam entegre restoran yönetim sistemi
Nasıl Kurulur öğrenmek için tıklayınız.
Kullanım dokumantasyonu için lütfen tıklatınız.

 

 
| Ana sayfa |        | Hakkımızda|        | Copyright |         | Bize yazın |
   
Copyright © 2004 by KSistem Yazılım Ltd.
Ticari uygulamalar,POS ve barkod uygulamaları,Üretim ve e-ticaret uygulamaları, Özel çözümler ve web uygulamları